Najčastejšie otázky k dotáciám ZELENÁ DOMÁCNOSTIAM a produktom THERMO|SOLAR Žiar

Najčastejšie otázky k dotáciám Zelená domácnostiam a produktom THERMO|SOLAR Žiar.

Upozornenie: tento text ešte nie je aktualizovaný vzhľadom na podmienky Novej Zelenej domácnostiam 2023 - 2029.Tieto informácie sa týkajú predchádzajúcich kôl.

Ako uspieť v ďalšom kole vydávania poukážok na podporu OZE?

Nečakajte na poslednú chvíľu a nechajte si hneď vypracovať cenovú ponuku na zariadenie od overeného výrobcu a spoľahlivú realizačnú firmu (zhotoviteľa).

Pre správne vyplnenie poukážky a jej potvrdenie je potrebné:
1. mať ponuku vypracovanú spoľahlivým zhotoviteľom (na základe obhliadky od neho - napr. počet kolektorov a pod.)
2. mať, alebo stiahnuť si z www.katasterportal.sk  List vlastníctva k domu
3. mať vlastnú, alebo prístupnú e-mailovú adresu
4. vedieť, že kolo odštartovalo (vyplňte cenový dopyt, sledujte našu Facebook stránku alebo priamo stránku zelenadomacnostiam.sk)
5. mať v čase spustenia kola prístup k internetu na vypísanie poukážky (postup ako požiadať o dotáciu)
6. nezabudnúť ČO NAJSKÔR od doručenia mailu potvrdiť záujem o poukážku. Až kliknutím na linku v potvrdzovacom emaily je dokončený celý proces vyplnenia žiadosti!

Môžem získať dotáciu na viac technológií naraz?

Na jeden rodinný domy (na jedno súpisné číslo) je možné dostať až 4poukážky na podporu 4 rôznych zariadení. O každé zariadenie sa musí požiadať zvlášť.

O dotáciu môžete požiadať buď v jednom kole postupne o všetky zariadenia alebo si to môžete rozdeliť na rôzne kolá. Sú s tým spojené potom organizačné náležitosti - je potrebné stihnúť namontovať a uviesť do prevádzky všetky zariadenia do termínu, ktorý je pre dané kolo záväzný. Preto je dobré to vopred zvážiť a správne si to časovo rozvrhnúť aby sa zamedzilo prepadnutiu poukážky.

Môžem získať dotáciu na OZE na svoju chatu?

Záleží od toho ako je vedený spomínaný objekt na liste vlastníctva. Ak je to rodinný dom, ktorý vy beriete ako "chatu" je to v poriadku. Ale ak je na liste vlastvíctva objekt vedený ako rekreačný objekt alebo chata tak o štátnu podporu požiadať nebudete môcť. Podpora je možná len na bytové a rodinné domy.

Môžem získať dotáciu na neskolaudovaný dom?

Áno, je to byť možné. Jednou z povinných príloh, ktorú je potrebné predkladať pri žiadosti o preplatenie poukážky je doklad o vlastníctve nehnuteľnosti.

V prípade neskolaudovaného rodinného domu je to list vlastníctva, v ktorom je dom zapísaný ako rozostavaná stavba. K listu vlastníctva sa prikladá aj kópia právoplatného stavebného povolenia.

Kedy môže získať dotáciu celý bytový dom?

Pri splnení nasledovných podmienok:

  • viac ako 15% plochy domu neslúži na zisk/podnikanie
  • nedôjde k odpojeniu, príp. obmedzeniu CZT (Centrálneho Zásobovania Teplom)

Viac info v podmienkach podpory.

Aké sú uprednostňujúce podmienky v žiadosti o dotácie z programu Zelená domácnostiam?

Pri vyhodnocovaní žiadostí o dotáciu sa nezohľadňuje iba čas, kedy domácnosť potvrdí záujem o poukážku prostredníctvom odkazu doručeného v emailovej správe, ale aj uplatnenie uprednostňujúcich kritérií.

Celkovo sú tri uprednostňujúce kritéria. Dva pre zariadenia na výrobu tepla t.j. tepelných čerpadiel, slnečných kolektorov a kotlov na biomasu a jedno uprednostňujúce kritériu pre zariadenia na výrobu elektrickej energie (fotovoltiky).

Uprednostňujúce podmienky pre slnečné kolektory, tepelné čerpadlá a kotly na biomasu:

  • Najvyššie uprednostnenie získajú zariadenia na výrobu tepla v budovách, kde boli vykonané opatrenia na úsporu energie, ako napr. výmena starých okien, zateplenie alebo dosiahnutie parametrov domu nad rámec aktuálnej požiadavky. 
  • Druhá možnosť s menšou prioritou je uprednostnenie zariadení na výrobu tepla v lokalitách, kde nie je sú vybudované systémy centralizovaného zásobovania teplom.

Uprednostňujúce podmienky pre fotovoltické panely na výrobu elektriny:

  • Jediné uprednostňujúce kritérium je uprednostnenie zariadení na výrobu elektriny, pri ktorých sa uvažuje s akumuláciou vyrobenej elektriny v batériách.

Po označení jedného alebo viacerých z uvedených uprednostňujúcich kritérií budú k doručenej zmluve priložené predmetné čestné prehlásenia, ktoré musí zástupca domácnosti podpísať.

Kedy a akým spôsobom má žiadateľ preukázať splnenie uprednostňujúcej podmienky?

Preukázať splnenie uprednostňujúcej podmienky bude nevyhnutné pre domácnosť pri kontrole inštalácie zo strany SIEA alebo iných kontrolných inštitúcií. Splnenie podmienky je možné preukázať napr. certifikátom budovy, ak bol vydaný, fotografiami a faktúrami pri výmene okien, faktúrami za dodanú energiu (palivo) v období pred a po realizácii opatrení na úsporu energie a pod.

Nepreukázanie splnenia uprednostňujúcej podmienky môže mať za následok nepreplatenie poukážky z dôvodov poskytnutia nepravdivých alebo chybných údajov.

Považujú sa za splnenie uprednostňujúcej podmienky aj opatrenia realizované v minulosti, prípadne aj opatrenia, ktoré domácnosť zrealizuje až po vydaní poukážky?

Za splnenie uprednostňujúcej podmienky týkajúcej sa úspor energie pri výrobe tepla sa považujú preukázané opatrenia zamerané na zníženie spotreby energie, ktoré boli zrealizované v minulosti, ale aj tie, ktoré domácnosť plánuje realizovať ešte pred inštaláciou zariadenia. Rozhodujúce je, či je na základe vykonaných opatrení postačujúci nižší výkon zariadenia na výrobu tepla, ako by bol potrebný bez realizácie týchto opatrení.

Ak žiadateľ v žiadosti označí, že uprednostňujúcu podmienku spĺňa, čo sa stane ak kontrola zistí, že to tak nie je? 

Domácnosť podpisom  zmluvy, ktorú dostane spolu s poukážkou, vyjadruje súhlas  s výkonom kontroly. Ak bude v prípade danej zmluvy vykonaná kontrola,  pri kontrole bude aj overované, či boli tieto opatrenia naozaj vykonané a či domácnosť nepredložila nepravdivé čestné vyhlásenie. V prípade zistenia predloženia nepravdivého alebo pravdu skresľujúceho čestného vyhlásenia sa domácnosť dopustí porušenia základných zmluvných podmienok zmluvy o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia.

Nepreukázanie splnenia uprednostňujúcej podmienky môže mať za následok nepreplatenie poukážky z dôvodov poskytnutia nepravdivých alebo chybných údajov.

Je problém prehrievanie kolektorov v letných mesiacoch?

Štandardný systém slnečných kolektorov je chránený proti prehrievaniu elektronickým regulátorom, ktorý disponuje tzv. dovolenkovým režimom.

Ochrana spočíva v zapínaní obehového čerpadla v noci, a tým sa vychladí objem zásobníka. Kolektory tým pádom môžu cez deň opäť pracovať a nahrievať zásobník. Ochrana proti prehriatiu v prípade, že ste doma a nie je odber teplej vody spočíva v tom, že sa obehové čerpadlo jednoducho nespustí ak je v zásobníku dosiahnutá požadovaná teplota. Aj keď je na kolektoroch vyššia teplota, obehové čerpadlo ostáva stáť.

Ak je systém kvalitný, teda je postavený z kvalitných materiálov, tak ani dlhodobé prehrievanie nie je problém. V prípade našich systémov, jediné čo sa stane je, že teplonosná kvapalina sa bude degradovať rýchlejšie a bude ju treba vymeniť skôr. To znamená nie po 8-10 rokoch, ale možno po 6tich. Ostatné komponenty systému zostanú nedotknuté.

Máte ďalšie otázky?

Napíšte nám na: Napíšte nám dopyt.

 

ODBORNÉ PORADENSTVO PRE VÁS

Návrh technického riešenia pre Vami vybranú technológiu.